Etapa ocupació publica

Grup E sector administració general (Convocatòria 28/08)

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista definitiva d'aprovats [fase d'oposició])

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/28-fo-recurso.pdf


 • Data de publicació

  26/07/2010


 • Mitjà de publicació

  Tauler d'anuncis-


 • Documentació / Informació

  ACORD del Tribunal pel qual es disposa l'execució de les resolucions de l'Hble. Sra. Consellera de Justícia i Administracions Públiques, referent als recursos d'alçada interposats per Isabel Abad Álvarez, Roberto Loras Montfort i altres, contra l'Acord de 3 de maig del 2010 pel qual es disposa la publicació dels opositors que han superat l'exercici únic i la fase d'oposició de la convocatòria 28/08, torn lliure i discapacitats, amb la seua respectiva puntuació, en el qual es resol estimar parcialment els recursos mencionats en el sentit d'anul·lar les preguntes número 9 i 67. • Informació complementària

  De conformitat amb les bases 8.5 i 10.2 de l'Orde de 3 de novembre del 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i en execució dels Recursos d'Alçada estimats, es concedix ÚNICAMENT a José María BAUTISTA RODRÍGUEZ, Francisca BERNABEU ESTEVE, Alejandro DONATE MENDIOLA, Antonia GONZÁLVEZ MARCO, Vicente MOYA GÓMEZ, Josefa SANABRIA RODRÍGUEZ, María Josefa TORTOSA UREÑA i José Vicente ZURRIAGA MARTÍN del torn d'accés lliure i a María Pilar MARQUES SALA del torn de discapacitats, un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la seua publicació perquè presenten en les seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques d'Alacant, Castelló i València o en qualsevol de les oficines públiques previstes en l'article 38 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, un currículum acompanyat de tots aquells documents acreditatius dels mèrits previstos en l'annex IV de l'esmentada Orde.


 • Recursos