Etapa ocupació publica

Grup E sector administració general (Convocatòria 28/08)

 • Fase: Concurs

 • Etapa: (Puntuació final [fases d'oposició i concurs]. Pendent de publicació en DOGV. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/28-fin.pdf


 • Data de publicació

  27/01/2011


 • Mitjà de publicació

  Tauler d'anuncis-


 • Documentació / Informació

  De conformitat amb el que establix la base 10.4 de la convocatòria 28/08, el Tribunal, una vegada resoltes les al·legacions presentades, fa pública la relació definitiva d'aspirants aprovats per la seua orde de puntuació total a què es referix la base 8.5., i que figuren en l'annex I, així com la puntuació definitiva del barem que figura en l'annex II. • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.