Etapa ocupació publica

Grup E sector administració general (Convocatòria 28/08)

 • Fase: Concurs

 • Etapa: Puntuacions definitives

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/28-recurso.pdf


 • Data de publicació

  11/04/2011


 • Mitjà de publicació

  Tauler d'anuncis-


 • Documentació / Informació

  ACORD del Tribunal pel qual es disposa l'execució de la resolució de l'Hble. Sr. vicepresident segon del Consell i conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, referent al recurs d'alçada interposat per Mª Milagros Cortés Barrachina contra l'acord de 27 de gener del 2011, pel qual es fa pública la relació definitiva d'aspirants aprovats de la convocatòria 28/08, en el qual es resol estimar el recurs mencionat en el sentit d'atorgar a Mª Milagros Cortés Barrachina 2 punts més en l'apartat de formació: "Titulació Acadèmica", la qual cosa fa una puntuació final de la fase de concurs de 8,8 punts que, unida a la puntuació obtinguda en la fase d'oposició de 63,6 punts sumen un total de 72,4 punts, no sent puntuació suficient per a entrar en la relació definitiva d'aspirants aprovats publicada el 27 de gener del 2011. • Informació complementària

  Respecte a les puntuacions de la resta d'aspirants, este Tribunal comunica que es mantenen totes les puntuacions que van aparéixer relacionades en l'Acord de 27 de gener del 2011.