Etapa ocupació publica

Tècnics mitjans especialistes menors (OPO-2004)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/12/09/pdf/2008_14179.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Termini de deu dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de la Resolució de 27 de novembre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  Termini de sol·licituds: 20/12/2008


 • Data de publicació

  09/12/2008


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 5909


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'inscripció
  - Full d'autobaremació
  - Documentació acreditativa de la possessió dels requisits de titulació i dels mèrits al·legats (si no constaren inscrits en el Registre de Personal de la direcció general d'Administració autonòmica, Servici de Gestió de Personal) • Lloc de presentació

  Seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques d'Alacant, Castelló i València.


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28,)


  Article 38

  4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les Administracions públiques podran presentar-se:
  a. Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b. Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c. A les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.

 • Més documentació

  enlace Bolsas de Ocupación Temporal

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/