Etapa ocupació publica

Grup B, administració general (OPO-04)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Presentació de sol·licituds - Baremació

 • Direcció web

  https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/03/09/pdf/2009_2668.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Les sol·licituds, hauran de presentar-se en el termini de 10 dies hàbils comptats des del dia següent de la publicació d'esta convocatòria al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
  Termini sol·licituds: 23/03/2009


 • Data de publicació

  09/03/2009


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 5961


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'inscripció
  - Full d'autobaremació
  - Documentació acreditativa de la possessió dels requisits de titulació i dels mèrits al·legats, si no constaren inscrits en el Registre de Personal d'esta direcció general (Servici de Gestió de Personal).


  SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ / ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS EN LES BORSES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A PROVEIR PROVISIONALMENT LLOCS DE TREBALL DE L’ADMINISTRACIÓ DEL GOVERN VALENCIÀ.

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31094_BI.pdf • Lloc de presentació

  En les seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques d'Alacant, Castelló i València


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28,)


  Article 38

  4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les Administracions públiques podran presentar-se:
  a. Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b. Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c. A les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.