Etapa ocupació publica

123-B. Ajudant de manteniment (OPE-2004)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Presentació de sol·licituds - Baremació

 • Direcció web

  https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/05/18/pdf/2009_5306.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
  Termini de sol·licituds: 29/05/2009


 • Data de publicació

  18/05/2009


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 6015


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'inscripció
  - Full d'autobaremació.
  - Documentació acreditativa de la possessió dels requisits de titulació i dels mèrits al·legats, si no constaren inscrits en el Registre de personal d'aquesta direcció general (Servei de Gestió de Personal).


  SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ / ACTUALITZACIÓ DE MÈRITS EN LES BORSES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A PROVEIR PROVISIONALMENT LLOCS DE TREBALL DE L’ADMINISTRACIÓ DEL GOVERN VALENCIÀ.

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31094_BI.pdf • Lloc de presentació

  En les seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques d'Alacant, Castelló i València.


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28)


  Article 38

  4. Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les administracions públiques poden presentar-se:
  a. En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b. En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c. En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e. En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.