Etapa ocupació publica

Oficials electricistes

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/electricista_calp.pdf


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació d'instància serà de deu dies hàbils a comptar del endemà d'esta publicació en el BOP d'Alacant del 29/03/11.


 • Data de publicació

  29/03/2011


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-nº 61


 • Documentació / Informació

  - Instància de sol·licitud
  - Documents acreditatius dels mèrits que hagen de ser valorats pel tribunal en la fase de concurs.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o document d'identificació anàleg.


  Model de sol·licitud de proves de selecció de borses de treball - Ajuntament de Calp

  http://www.ajcalp.es/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=77&Itemid=97&lang=ca • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Més documentació

  Pàgina web de l'Ajuntament de Calp

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  Bases reguladores Borses de Treball - Ajuntament de Calp

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/