Etapa ocupació publica

Auxiliars de clínica

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/12/pdfs/BOE-A-2011-12017.pdf


 • Termini

  Tancat.

  La presentació de sol·licituds serà en vint dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació d'este anunci en el «Boletín Oficial del Estado» del 12/07/11.


 • Data de publicació

  12/07/2011


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-nº 165


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.