Etapa ocupació publica

Subgrup A2, sector Administració general, convocatòria 4/10.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2011/03/30/pdf/2011_3490.pdf


 • Termini

  Tancat.

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el DOCV de 30/03/2011.


 • Data de publicació

  30/03/2011


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 6491


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives han d'emplenar la sol·licitud d'una de les formes següents:

  - Sol·licitud presencial: a través del model que figura en l'annex III i que se'ls acilitara en les oficines públiques que s'indiquen en l'annex IV o en el portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es (apartat: Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Direcció General d'Administració Autonòmica, Oposicions i Concursos).

  - Sol·licitud telemàtica: a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es (apartat: Atenció al ciutadà, Guia PROP, Ocupació pública, Descripció: subgrup A2, sector Administració general, convocatòria 4/10, tramitar amb certificat).


  Model 046-9841. Taxa per proves selectives

  https://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-sd • Lloc de presentació

  Les sol·licituds han de presentar-se d'una de les formes següents:

  - Sol·licitud presencial: s'ha de presentar la sol·licitud per les persones interessades en les oficines públiques indicades en l'annex IV, una vegada emplenada i pagada la taxa que es fixa en la base 5.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

  - Sol·licitud telemàtica: les persones interessades han de presentar la sol·licitud a través d'Internet per mitjà de la firma electrònica, una vegada emplenat el formulari i fet el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides aquelles sol·licituds que, encara que s'hagen pagat, no s'hagen firmat electrònicament.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la copia.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  18,25€  Els drets d'examen seran de 18,25 euros i s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa s'ha de justificar per mitjà del justificant oportú que l'entitat bancària emetrà d'acord amb la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  1) Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 % i els membres de famílies nombroses de categoria especial gaudiran d'una exempció del 100 % de l'import de la taxa.
  2) Els membres de famílies nombroses de categoria general gaudiran d'una exempció del 50 % de l'import de la taxa.
  3) S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la sol·licitud de participació en les proves es presente per mitjans telemàtics.


 • Informació complementària

  ORDE 6/2011, de 24 de febrer, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al subgrup A2, sector administració general, torn d'accés lliure i de persones amb discapacitat, convocatòria 4/10, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2010 per al personal de l'Administració de la Generalitat.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.