Etapa ocupació publica

Subgrup A2, sector Administració general, convocatòria 4/10.

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista d'aprovats [fase d'oposició]. Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/4-notas-FO.pdf


 • Data de publicació

  06/06/2014


 • Mitjà de publicació

  Tauler d'anuncis-


 • Documentació / Informació

  Acord de l'Òrgan Tècnic de Selecció pel qual es disposa la publicació de les persones aspirants que han superat el tercer exercici i la fase d'oposició de la convocatòria 4/10, torn d'accés lliure i de persones amb discapacitat, i el segon exercici i la fase d'oposició de la convocatòria 5/10, torn de promoció interna, amb la respectiva puntuació obtinguda. • Informació complementària

  De conformitat amb les bases 8.5 i 10.2 de les ordes 6/2011 i 7/2011, de 24 de febrer, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, es convoca totes les persones aspirants que figuren en l'annex III a la fase de concurs, concedint-los un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació, perquè presenten a les seus de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública d'Alacant, Castelló i València o en qualsevol de les oficines públiques previstes en l'article 38 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, un currículum acompanyat de tots aquells documents acreditatius dels mèrits previstos en els annexos V i IV de les esmentades ordes, respectivament.


 • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.