Etapa ocupació publica

Subgrup A2, sector Administració general, convocatòria 4/10.

 • Fase: Oposició

 • Etapa: (Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions)

 • Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/28/pdf/2011_7261.pdf


 • Data de publicació

  28/06/2011


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 6553


 • Documentació / Informació

  RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2011, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés al subgrup A2, sector administració general, torn d'accés lliure i de persones amb discapacitat, convocatòria 4/10. • Informació complementària

  Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, per a esmenar els errors que hagen motivat la inadmissió o per a presenta-hir les al·legacions que consideren convenients, de conformitat amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.