Etapa ocupació publica

Subgrup A2, sector Administració general, convocatòria 4/10.

 • Fase: Concurs

 • Etapa: (Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/4-fc.pdf


 • Data de publicació

  18/09/2014


 • Mitjà de publicació

  Tauler d'anuncis-


 • Documentació / Informació

  ACORD de l'òrgan tècnic de selecció pel qual es disposa la publicació de les puntuacions provisionals obtingudes en la fase de concurs. • Informació complementària

  De conformitat amb la base 10.3 de les ordes 6/2011 i 7/2011, de 24 de febrer, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es requerix les persones aspirants relacionades en l'annex I, perquè, en un termini de 10 dies, acompanyen els documents preceptius que s'assenyalen, amb indicació que, si així no ho fan, es considerarà que desistixen de la seua petició de valoració dels mèrits no degudament acreditats.