Etapa ocupació publica

Subgrup A2, sector Administració general, convocatòria 4/10.

 • Fase: Concurs

 • Etapa: (Puntuació final [fases d'oposició i concurs]. Pendent de publicació en DOGV. Termini de recurs)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/4-fin.pdf


 • Data de publicació

  30/10/2014


 • Mitjà de publicació

  Tauler d'anuncis-


 • Documentació / Informació

  De conformitat amb el que establix la base 10.4 de les ordes 6/2011 i 7/2011, de 24 de febrer, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, l'Òrgan Tècnic de Selecció, una vegada resoltes les al·legacions presentades, fa pública la relació definitiva de persones aspirants aprovades pel seu orde de puntuació total a què es referix les bases 8.6. i 1.3, i que figuren en l'annex I , així com la puntuació definitiva del barem que figura en l'annex II. • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.