Etapa ocupació publica

Grup C (subgrup C1), sector administració general. OPO-2008

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Presentació de sol·licituds - Baremació

 • Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/14/pdf/2011_6786.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Termini de deu dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 14/06/11.
  L'últim dia de termini per a la província d'Alacant serà el 28/06/11, València i Castelló serà el 25/06/11


 • Data de publicació

  14/06/2011


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 6542


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'inscripció
  - Full d'autobaremació i la documentació acreditativa de la possessió del requisit de titulació i dels mèrits al·legats, si no constaren inscrits en el Registre de Personal de l'Administració de la Generalitat.


  SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31129_BI.pdf


  FULL D'AUTOBAREMACIÓ

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31130_BI.pdf • Lloc de presentació

  Seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques d'Alacant, Castelló i València


 • Altres formes de presentació

  ALTRES FORMES VÀLIDES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 27-11-1992, núm. 28,)


  Article 38

  4. Les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les Administracions públiques podran presentar-se:
  a. Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b. Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c. A les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e. En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.