Etapa ocupació publica

Agents de Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases específiques)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/apl_peniscolapdf.pdf


 • Data de publicació

  05/11/2011


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-nº 136


 • Documentació / Informació

  - Les instàncies sol·licitant prendre part en la convocatòria, segons el torn d'accés, es dirigiran a l'alcalde-president de l'Ajuntament de Peníscola.
  - Fotocòpies degudament compulsades del DNI, del permís de conduir i del títol corresponent.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.


  Sol·licitud d'admissió a proves selectives - Ajuntament de Peñíscola

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/sol_proves_selectives_peniscola.pdf • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  50,00€  Per autoliquidació que facilitarà l'Ajuntament, en les oficines municipals síties en la C/ Saiz de Carlos, núm. 2 (Casa de l'Aigua).
  Per mitjà del seu ingrés en l'Oficina de CAJA MADRID de Peníscola (compte corrent núm.: 2038 5801 10 6000561387), a la pl. de Bous, núm. 1 d'esta localitat. A este efecte d'identificar l'ingrés, en la transferència bancària haurà de constar obligatòriament el nom i cognoms de l'aspirant, així com el seu DNI i la identificació de les proves selectives a què opta.


 • Més documentació

  Pàgina web de l'Ajuntament de Peníscola

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/