Etapa ocupació publica

Auxiliars d'Infermeria

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=641054822020


 • Termini

  Tancat.

  El termini per a presentar les sol·licituds serà de vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria (12/01/12). Si el termini finalitza en dissabte, s'entendrà prorrogat fins al següent dia hàbil.


 • Data de publicació

  12/01/2012


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de Aragón-Nº 7


 • Documentació / Informació

  Els que desitgen prendre part en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, segons model aprovat per orde de 19 d'agost del 2003 («Boletín Oficial de Aragón» núm. 109, de 8 de setembre) que serà facilitada a través d'Internet, omplint el model 524 que apareix en la pàgina web oficial del Govern d'Aragó en l'adreça www.aragon.es.


  Sol·licitud d'admissió a les proves selectives del Govern d'Aragó

  http://servicios.aragon.es/oepc/oepc?dga_accion_app=menu_inicio • Lloc de presentació

  Registres Generals del Govern d'Aragó


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  11,63€  El pagament podrà realitzar-se per algun dels mitjans següents:
  - En efectiu, en la caixa de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma d'Aragó a Saragossa o en la caixa de les subdireccions provincials d'Hisenda i Administració Pública d'Osca, Terol i Saragossa.
  - Ingrés en els comptes de les entitats de crèdit col·laboradores en la gestió recaptatòria del Govern d'Aragó, autoritzades per al cobrament de les taxes.
  En cap cas la presentació i pagament en l'entitat bancària suposarà substitució del tràmit de presentació, dins del termini i la forma escaient, de la sol·licitud en el Registre del Govern d'Aragó.


 • Informació complementària

  A l'efecte de comunicació i la resta d'incidències, el Tribunal tindrà la seua seu en l'Institut Aragonés d'Administració Pública (passeig M.ª Agustín, 26 B - 50004 Saragossa).


 • Més documentació

  Pàgina web del Govern d'Aragó

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/