Etapa ocupació publica

Tècnics de gestió

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/rocafort.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Termini de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València del 13/01/12.


 • Data de publicació

  13/01/2012


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  - Model d'instància facilitat a este efecte (ANNEX 11 de la convocatòria).

  Les sol·licituds hauran de presentar-se acompanyades de còpia compulsada de la documentació següent:
  - Còpia compulsada del DNI.
  - Còpia del resguard acreditatiu de l'abonament dels drets d'examen.
  - Declaració responsable de no haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari de qualsevol administració o ocupació pública, així com de no trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  - Declaració responsable de no trobar-se incurs en causa d'incapacitat.
  - Còpia compulsa dels mèrits al·legats per a la fase de concurs. • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de Rocafort


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  30,00€  El pagament s'efectuarà per mitjà d'ingrés en el c.c. 308211391182/3169531328 que l'Ajuntament té en l'entitat Ruralcaixa. S'hi haurà de fer constar en el moment d'efectuar l'ingrés que es realitza en concepte de drets d'examen per a la plaça de Tècnic de Gestió, així com el nom i cognoms de l'aspirant i el DNI.


 • Més documentació

  Anunci en el BOP de València del 13/01/12

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  Pàgina web de l'Ajuntament de Rocafort

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/