Etapa ocupació publica

Oficials-especialistes (C04/12)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/25/pdfs/BOE-A-2012-11994.pdf


 • Termini

  Tancat.

  El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza als vint dies naturals comptats a partir del següent a la publicació d'este extracte en el «Boletín Oficial del Estado» del 25/09/12.


 • Data de publicació

  25/09/2012


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-nº 231


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.