Etapa ocupació publica

Auxiliar de biblioteca

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.oropesadelmar.es/archivos/Edicto%20bases%20provision%20plazas%20auxiliar%20de%20biblioteca.pdf


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació en extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província del 29/09/12.


 • Data de publicació

  01/10/2012


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Les instàncies es dirigiran al senyor alcalde-president de l'Ajuntament i s'utilitzarà la instància model que s'hi adjunta a les bases com a annex II.

  A les instàncies s'hi adjuntarà:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Curriculum, amb relació detallada i concreta de la documentació valorable en fase de concurs, documentació que haurà de presentar-se en original o en fotocòpia compulsada. • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament de 9:00 a 14:00 hores


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Més documentació

  Publicació en el BOP de Castelló del 29/10/12

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/