Etapa ocupació publica

Tècnics mitjans de gestió d'ocupació.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=822389504545


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. Si el termini finalitza en dissabte, s'entendrà prorrogat fins al següent dia hàbil.


 • Data de publicació

  21/11/2014


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de Aragón-Nº 229


 • Documentació / Informació

  Els que desitgen prendre part en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, segons el model aprovat per l'Orde de 19 d'agost de 2003 (Boletín Oficial de Aragón, número 109, de 8 de setembre), que serà facilitada a través d'Internet, omplint el model 524 que apareix en la pàgina web oficial del Govern d'Aragó en l'adreça www.aragon.es/Temas/Empleo.

  Els aspirants amb discapacitat podran fer-ho constar en l'espai corresponent de la sol·licitud, indicant, si és el cas, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis en què esta adaptació siga necessària, sempre que no quede desvirtuat el contingut de les proves, ni implique reducció ni menyscabament del nivell de suficiència exigible. • Lloc de presentació

  En els registres generals del Govern d'Aragó, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, però no és possible la seua presentació per mitjans telemàtics.

  En cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè aquella siga datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  28,50€  El pagament de la taxa podrà realitzar-se per algun dels mitjans següents:
  - En efectiu, en la caixa de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma d'Aragó a Saragossa o en la caixa de les subdireccions provincials d'Hisenda i Administració Pública d'Osca, Terol i Saragossa.

  - Ingrés en els comptes de les entitats de crèdit col·laboradores en la gestió recaptatòria del Govern d'Aragó, autoritzades per al cobrament de les taxes.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  Estaran exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:
  a) Les persones que hagen obtingut el reconeixement com a víctimes per actes de terrorisme, els seus cònjuges o parelles de fet i els seus fills, d'acord amb la normativa vigent que els siga aplicable.

  b) Els demandants d'ocupació que figuren inscrits com a desempleats durant el termini, almenys, dels sis mesos anteriors a la data de convocatòria de les proves selectives.
  Les dos circumstàncies hauran de ser degudament acreditades amb la presentació de la instància per a prendre part en les proves selectives. En el supòsit previst en l'apartat b), haurà d'aportar-se informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació expedit per l'Institut Aragonés d'Ocupació (pot obtindre's en línia a través de l'oficina electrònica de la seua pàgina web www.aragon.es/inaem) o un document acreditatiu equivalent expedit pel servici públic d'ocupació competent.


 • Informació complementària

  - RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2014, del director general de la Funció Pública i Qualitat dels Servicis, per la qual es convoquen proves selectives per a ingrés en el cos de funcionaris tècnics de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó, escala tècnica de gestió, tècnics de gestió general.

  - Ofertes complementàries d'ocupació pública de 2007 i 2011

  - Tota la informació del procés estarà disponible en la pàgina web www.aragon.es/Temas/Empleo.