Etapa ocupació publica

Agents de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=66793


 • Data de publicació

  29/01/2015


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-nº 13


 • Documentació / Informació

  - Els que desitgen prendre part en estes proves selectives, han de presentar emplenat el document de sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés a la funció pública. autoliquidació, d'acord amb el model oficial, que haurà de ser imprés des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es).
  - Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu, que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.
  Amb l'emplenament del corresponent document d'autoliquidació, els aspirants quedaran vinculats pel torn de participació al procés pel qual opten; no s'admetrà la participació en més d'un torn dels convocats.
  En les dependències de l'Ajuntament de Castelló (punts d'informació multimèdia), es posarà a disposició dels interessats que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a la pàgina web esmentada, emplenar i imprimir el document. • Lloc de presentació

  Una vegada formalitzada la instància i efectuat el pagament, tota esta documentació es presentarà en el Registre General de l'Ajuntament (Pl. Major, núm. 1) o en els registres de les juntes de Districte Nord (Pl. Primer Molí), Districte Sud (C/ Ricardo Catalá, cantó amb Joaquín Márquez), Districte Est (Av. Germans Bou, 27) , Districte Oest (Pl. Espanya, s/n, antiga estació Renfe) i Districte Marítim (Pg. Bonavista, núm. 28), o en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  55,00€  Qualsevol de les entitats financeres col·laboradores que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.