Etapa ocupació publica

Renovació de directors de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://ceice.gva.es/per/val/concursos.htm?cont=400


 • Termini

  Tancat.

  15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 09/11/2015.


 • Data de publicació

  09/11/2015


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 7653


 • Documentació / Informació

  - Els aspirants a participar en el present procediment hauran d'omplir una instància ajustada al model que figura com annex II d'esta resolució, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per orde de prioritat, dels relacionats en l'annex I-A, I-B o I-C.
  - El model d'instància es troba a disposició dels interessats en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (https://ceice.gva.es).
  - Els aspirants hauran d'acompanyar a la instància de sol·licitud la documentació següent:
  a) Original o fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, conforme es determina en el barem de l'annex IV. En cada un dels documents que presenten a estos efectes, els aspirants hauran d'indicar l'apartat i subapartat del barem a què es referix. Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat. Aquells mèrits al·legats i no justificats documentalment o aquells documents que no tinguen les dades ressenyades anteriorment no seran tinguts en compte.
  Es faculta les secretaries dels centres per a efectuar les corresponents compulses del personal destinat en el centre d'acord amb la Circular 5/99, de 14 de juny, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
  L'Administració podrà requerir als interessats, en qualsevol moment, perquè justifiquen aquells mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions.
  b) Full d'autobarem, degudament omplit, conforme al model de l'annex V d'esta convocatòria.
  c) Un exemplar del projecte de direcció per cada un dels centres a què s'aspira ajustat al que establix l'annex III d'esta convocatòria.


  SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ I D'AVALUACIÓ DE LA LABOR EXERCIDA EN LA DIRECCIÓ DE CENTRES DOCENTS

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31162_BI.pdf • Lloc de presentació

  La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a l'àmbit del qual pertanga el centre al qual s'opta (annex IV).
  En tot cas, si es presenta la sol·licitud en lloc diferent de la corresponent direcció territorial, l'interessat avançarà per fax a esta una còpia de la sol·licitud presentada, degudament segellada i datada, al número que s'indica en l'annex IV.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Informació complementària

  RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.