Etapa ocupació publica

Fisioterapeutes

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/img/pdf_anuncio.jpg;jsessionid=C18CD628D134A10FA9820DEBBCE3D461


 • Termini

  Tancat.

  5 dies naturals, des de l'endemà de la publicació en el BOP de Castelló


 • Data de publicació

  23/04/2015


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-39


 • Documentació / Informació

  Els interessats hauran d'emplenar una instància de sol·licitud segons model normalitzat que podran obtindre en el registre del consorci i en la pàgina web, i en el qual declararan expressament i formalment que reunixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre en la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.
  A este efecte, junt amb la instància de sol·licitud hauran de presentar:
  Fotocòpia DNI
  Fotocòpia titulació requerida .
  Autobaremació dels mèrits, segons el model adjunt a la sol·licitud (NOMÉS CALDRÀ PRESENTAR FOTOCÒPIA DELS MÈRITS EN CAS DE SUPERAR L'EXERCICI D'OPOSICIÓ, AMB QUALIFICACIÓ APTE/A)
  * Els aspirants podran descarregar-se de la pagina web la instància en dos exemplars: un exemplar per a l'Administració i un exemplar per a l'interessat, i hauran de presentar-los els dos, perquè n'hi haja constància. • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es presentaran, preferentment, atesa la urgència del procés, en el Registre General del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, o alternativament, en la forma que determina l'article 38.4, de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte les modificacions introduïdes per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
  En cas de presentar-les en les oficines de correus, les instàncies es presentaran en sobre obert, a fi que l'empleat que admeta l'enviament estampe el segell de dates en el document, de manera que apareguen, amb claredat, el nom de l'oficina i la data de presentació. Ha d'aparéixer el segell de certificat en el sobre exterior i en la mateixa sol·licitud/ instància de participació en el procés selectiu. Els terminis de presentació en l'oficina de correus són els mateixos que els de la convocatòria.
  EN EL SUPÒSIT DE PRESENTACIÓ DE LES INSTÀNCIES EN UNA ADMINISTRACIÓ DISTINTA O EN LES OFICINES DE CORREUS, EN ELS TERMES ESTABLITS EN L'ART. 38.4 DE LA LLEI 30/1992, DE 26 DE NOVEMBRE, CALDRÀ REMETRE, A MÉS, CÒPIA DE LA INSTÀNCIA AMB SEGELL DE REGISTRE I DE LA TITULACIÓ I ESPECIALITAT (EXCLUSIVAMENT DE LA SOL·LICITUD I TITULACIÓ I ESPECIALITAT, NO DELS MÈRITS), PER FAX AL SERVICI DEL RECURSOS HUMANS DEL CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ, AL NÚMERO 964 354 378, DINS DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES. TOT AIXÒ EN PREVISIÓ DE LA CONSTATADA DEMORA EN LA REMISSIÓ A ESTE CONSORCI, D'INSTÀNCIES PRESENTADES EN CORREUS I ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, DE TAL MANERA QUE, I ATÉS EL CARÀCTER URGENT DE LA CONFIGURACIÓ DELS PROCESSOS DE BORSA DE TREBALL, TOTS ELS ASPIRANTS PUGUEN FIGURAR EN LA LLISTA D'ADMESOS, SI ÉS EL CAS.