Etapa ocupació publica

Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes (especialitats: Alemany, Àrab, Català, Euskera)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/10/15/BOCM-20151015-12.PDF


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats a partir del següent a la publicació d'esta convocatòria.


 • Data de publicació

  15/10/2015


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid-nº 245


 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUD
  1. Les sol·licituds de participació s'ompliran exclusivament per mitjans electrònics, a través del model de sol·licitud, que s'ubicarà en l'adreça d'Internet de la Comunitat de Madrid: http//:www.madrid.org, pestanya "Serveis al ciutadà", opció "Gestions i Tràmits", on es troben totes les utilitats pròpies de l'Administració Electrònica de la Comunitat de Madrid. Es podrà accedir a través del portal Personal + Educació, seguint la seqüència següent: www.madrid.org/edu_rrhh, "Funcionaris docents", "Processos selectius", "Convocatòries específiques", "Interinitats. Noves convocatòries".

  2. L'ompliment pot fer-se:
  a) De forma telemàtica, a través del Registre Telemàtic de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport, utilitzant el formulari disponible en www.madrid.org.
  Per a presentar la sol·licitud per Internet, a través del Registre Telemàtic, és necessari disposar d'un dels certificats electrònics reconeguts per la Comunitat de Madrid. En aquesta modalitat de presentació, es permet l'enviament electrònic de tota la documentació justificativa que acompanya a la sol·licitud o autoritzar a l'Administració la consulta de les dades continguts en els certificats, en aquells casos en què existisca aquesta opció. Els documents justificatius dels mèrits al·legats hauran de digitalitzar-se mitjançant escaneig i conversió a format PDF.
  Igualment, podran aportar-se documents durant la tramitació de l'expedient, a través de l'opció "Aportació de Documents", disponible en el portal d'Administració Electrònica de www.madrid.org

  3. Els participants que no disposen de certificat electrònic, una vegada omplida la seua sol·licitud, hauran d'imprimir-la, firmar el document de sol·licitud obtingut i presentar-la en els llocs relacionats en la present convocatòria.

  DOCUMENTACIÓ
  Junt amb la sol·licitud, hauran de presentar:
  -Còpia del DNI o autoritzar la seua consulta.
  -Documentació justificativa dels mèrits al·legats.
  Si presenta la sol·licitud mitjançant representant:
  -Còpia del DNI del representant o autoritzar la seua consulta.
  -Document d'atorgament de la representació. • Lloc de presentació

  - En el Registre Auxiliar de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport, carrer Sant Hortensia, número 30, 28002 Madrid.
  - En el Registre General de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport, siti en Gran Via, número 20, 28013 Madrid.
  - En el Registre General de la Comunitat de Madrid, Gran Via, número 3, 28013 Madrid.
  - En els registres de les Direccions d'Àrea Territorial de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport.
  - En les oficines de Registre de la Comunitat de Madrid, relacionades en la Resolució de 14 de juliol de 2014 , la relació del qual està disponible en el portal www.madrid.org, a través de la seqüència: Atenció al ciutadà, Xarxa d'oficines, Oficines de registre.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'hi haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Informació complementària

  RESOLUCIÓ de 9 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es realitza una convocatòria extraordinària per a la selecció d'aspirants a ocupar llocs docents en règim d'interinitat en determinades especialitats dels cossos de professors tècnics de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors de Música i Arts Escèniques, per al curs escolar 2015-2016.