Etapa ocupació publica

Professors de Música i Arts Escèniques

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/10/15/BOCM-20151015-12.PDF


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats a partir del següent a la publicació d'esta convocatòria.


 • Data de publicació

  15/10/2015


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid-nº 245


 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUD
  1. Les sol·licituds de participació s'ompliran exclusivament per mitjans electrònics, a través del model de sol·licitud, que s'ubicarà en l'adreça d'Internet de la Comunitat de Madrid: http//:www.madrid.org, pestanya "Servicios al ciudadano", opció "Gestiones y Trámites", on es troben totes les utilitats pròpies de l'Administració Electrònica de la Comunitat de Madrid. Es podrà accedir a través del portal Personal + Educación, seguint la seqüència següent: www.madrid.org/edu_rrhh, "Funcionarios docentes", "Procesos selectivos", "Convocatorias específicas", "Interinidades. Nuevas convocatorias".

  2. L'ompliment pot fer-se:
  a) De forma telemàtica, a través del Registre Telemàtic de la Conselleria d'Educació, Joventut i Esport, utilitzant el formulari disponible en www.madrid.org.
  Per a presentar la sol·licitud per Internet, a través del Registre Telemàtic, és necessari disposar d'un dels certificats electrònics reconeguts per la Comunitat de Madrid. En esta modalitat de presentació, es permet l'enviament electrònic de tota la documentació justificativa que acompanya a la sol·licitud o autoritzar l'Administració per a la consulta de les dades contingudes en els certificats, en aquells casos en què hi haja esta opció. Els documents justificatius dels mèrits al·legats hauran de digitalitzar-se per mitjà d'escaneig i conversió a format PDF.
  Igualment, podran aportar-se documents durant la tramitació de l'expedient, a través de l'opció "Aportación de Documentos", disponible en el portal d'Administració electrònica de www.madrid.org

  3. Els participants que no disposen de certificat electrònic, una vegada omplida la seua sol·licitud, hauran d'imprimir-la, firmar el document de sol·licitud obtingut i presentar-la en els llocs relacionats en la present convocatòria.

  DOCUMENTACIÓ
  Junt amb la sol·licitud, hauran de presentar:
  -Còpia del DNI o autoritzar la seua consulta.
  -Documentació justificativa dels mèrits al·legats.
  Si presenta la sol·licitud per mitjà de representant:
  -Còpia del DNI del representant o autoritzar la seua consulta.
  -Document d'atorgament de la representació. • Lloc de presentació

  Juntamente con esta solicitud, los aspirantes aportarán la documentación justificativa
  de los méritos alegados, así como los documentos justificativos de que reúnen los requisitos
  de titulación exigidos para el desempeño del puesto al que participa.
  Solamente se tomarán en consideración aquellos méritos debidamente justificados que
  se aporten durante el plazo de presentación de solicitudes.
  2. Documentación.
  Junto con la solicitud, deberán presentar:
  - Copia del DNI o autorizar su consulta.
  - Documentación justificativa de los méritos alegados.
  Si presenta la solicitud mediante representante:
  - Copia del DNI del representante o autorizar su consulta.
  - Documento de otorgamiento de la representación.
  De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
  Común, los interesados podrán actuar por medio de representante, entendiéndose
  con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
  La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje
  constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Informació complementària

  RESOLUCIÓ de 9 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es realitza una convocatòria extraordinària per a la selecció d'aspirants a ocupar llocs docents en règim d'interinitat en determinades especialitats dels Cossos de Professors Tècnics de Formació Professional, Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i Professors de Música i Arts Escèniques, per al curs escolar 2015-2016.