Etapa ocupació publica

Cos de professors d'ensenyança secundària amb perfil bilingüe.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/207/BOJA15-207-00012-17394-01_00078352.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.


 • Data de publicació

  23/10/2015


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-nº 207


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen participar en aquesta convocatòria haurà d'omplir el formulari web associat a l'annex I (sol·licitud de participació) que facilitarà aquesta Administració educativa a través del portal web de la Conselleria d'Educació. El dit formulari s'haurà d'omplir a través de l'aplicació informàtica dissenyada a aquest efecte, d'acord amb les indicacions i instruccions que s'hi inclouen. L'ompliment de la sol·licitud mitjançant aquest sistema generarà un número identificatiu que donarà validesa i unicitat a aquesta.
  Les sol·licituds es dirigiran a la persona titular de la Direcció General del Professorat i Gestió de Recursos Humans de la Conselleria d'Educació.
  També podran teletramitar-se, d'acord amb el que preveu la disposició addicional cinquena del Decret 302/2010, d'1 de juny.



 • Lloc de presentació

  Preferentment en les delegacions territorials d'Educació, sense perjuí del que estableixen l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els articles 82 i següents de la Llei 9/2007, de 22 d'octubre, de l'Administració de la Junta d'Andalusia.

  En el cas que s'opte per presentar sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert, perquè la dita sol·licitud siga datada i segellada abans de certificar-se. Si no és així, no podrà considerar-se com a presentada en aqueixa data.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Informació complementària

  Resolució de 15 d'octubre de 2015, de la Direcció General del Professorat i Gestió de Recursos Humans, per la qual es realitza convocatòria per a l'accés extraordinari a les borses de treball de les especialitats del Cos de Mestres, de Professors d'Ensenyament Secundari i de Professors Tècnics de Formació Professional amb perfil bilingüe.