Etapa ocupació publica

Conserge-Soterrador del Cementeri municipal

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2015/11/02_210/2015_015835.pdf


 • Termini

  Tancat.

  CINC dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el BOP. Si l'últim dia del termini és dissabte, s'entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent.


 • Data de publicació

  02/11/2015


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-nº 210


 • Documentació / Informació

  Els interessats podran participar en el procés selectiu que es desenrotlle a este efecte, després de presentar un escrit de sol·licitud d'admissió, acompanyada de còpia del DNI i del document a què fa referència el requisit específic de la base 4a. degudament confrontades, (es podrà confrontar pel funcionari del Registre Municipal), així com del justificant de l'ingrés en concepte de taxa per la prestació de servicis en processos selectius • Lloc de presentació

  Registre General municipal de documents, en horari de 09:00 a 14:00 hores, planta baixa de l'edifici consistorial, siti en el c/ Major, 9, de Crevillent, o en la forma que determina l'art. 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (LRJAPyPAC)


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas, s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  19,72€  Ingrés en el compte de l'Ajuntament: BANCO DE SABADELL ES96/0081/1361/64/0001030213.