Etapa ocupació publica

Professor de música (Centre d'Educació Especial Penyeta Roja de la Diputació Provincial)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=77695


 • Termini

  Tancat.

  10 naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de 31 d'octubre de 2015 . En el cas que el termini de presentació finalitze en dissabte, diumenge o festiu, este es traslladarà al dia hàbil següent.


 • Data de publicació

  02/11/2015


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-nº 133


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es presentaran en el Registre General de la Diputació, o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Informació complementària

  BASES: regiran les aprovades pel president de la Corporació Provincial, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 61 de data 22 de maig de 2010