Etapa ocupació publica

234-B. Auxiliar de gestió, administració general, grup C2. (OPO-2010)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Presentació de sol·licituds - Baremació

 • Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/25/pdf/2016_327.pdf


 • Data de publicació

  25/01/2016


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 7704


 • Documentació / Informació

  - Sol·licitud d'inscripció
  - Full d'autobaremació i la documentació acreditativa de la possessió del requisit de titulació i dels mèrits al·legats, si no consten inscrits en el Registre de personal de l'Administració de la Generalitat.


  SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31129_BI.pdf


  FULL D'AUTOBAREMACIÓ

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31130_BI.pdf • Lloc de presentació

  Seus de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques d'Alacant, de Castelló i de València.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Informació complementària

  L'àmbit territorial d'aquesta borsa d'ocupació és de caràcter provincial.
  Les persones interessades a obtindre una destinació en província o províncies diferents de les del seu domicili han de fer-ho constar en la sol·licitud d'inscripció, per a la qual cosa s'ha de respectar l'ordre de prelació segons la puntuació, amb independència de quin siga el domicili de la persona aspirant.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.