Etapa ocupació publica

Cos de Professors Tècnics de Formació Professional, especialitat Estètica.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/per/docs/bolsas/15-16/docentes/fp/ESTETICA_160215_convoc_resolucion_va.pdf


 • Data de publicació

  15/02/2016


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Amb caràcter obligatori:
  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. A falta d'això s'aportarà fotocòpia del DNI. (Reial Decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic.
  3. Fotocòpia compulsada del títol o experiència docent que acredita la formació pedagògica i didàctica que s'establix en l'annex V d'esta convocatòria.
  4. Fotocòpia compulsada del certificat de Capacitació per a l'Ensenyament En Valencià expedit a l'empara de l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  5. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents relacionats en l'annex IV (Només per a aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola).


  MODEL DE SOL·LICITUD. CONVOCATÒRIA PER A ATENDRE VACANTS I/O SUBSTITUCIONS EN CENTRES PÚBLICS DEPENENTS DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE LA GENERALITAT

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31167_BI.pdf • Lloc de presentació

  Preferentment en la Subdirecció General de Personal Docent, sense perjuí del que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.