Etapa ocupació publica

Administratius

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Informació pública de les bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003a00000c6c434d5d34000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  15/03/2016


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-nº 51


 • Documentació / Informació

  - Instància, segons el MODEL annex I, de les bases especifiques de la convocatòria.

  A la sol·licitud hauran d'adjuntar:
  1. Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport.
  2. Resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.
  3. Els documents acreditatius del compliment dels requisits per a participar, per mitjà de documents originals o còpies compulsades i en concret els següents:
  a) Titulació acadèmica (original o còpia compulsada)
  b) Documentació acreditativa dels mèrits corresponents segons el barem aprovat.

  Les fotocòpies dels documents aportats junt amb la instància hauran de presentar-se degudament compulsats.

  No s'admetrà posteriorment cap documentació que no es presente junt amb la instància. • Lloc de presentació

  - En el Registre General de la Corporació.
  - En les altres formes que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  80,00€  El pagament es realitzarà per mitjà d'ingrés en un compte obert a nom de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals, CAJAMAR: ES47 - 3058 - 2293 - 42 - 2732000026.

  En l'ingrés es farà constar BORSA ADMINISTRATIU, així com el nom i cognoms de la persona que realitza el depòsit i DNI, que haurà de coincidir amb el nom de l'aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes


  El pagament de la taxa es bonificarà en un percentatge del 100%, a les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria de proves corresponents en què sol·liciten la seua participació.


 • Informació complementària

  La convocatòria i les bases s'anunciaran en el BOP, en el tauler municipal d'anuncis de la corporació, i en la WEB www.lapobladefarnals.es

  Els successius anuncis es publicaran també en el tauler municipal d'anuncis i la pàgina web.