Etapa ocupació publica

Auxiliar administratiu

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=2877926&miIdioma=V


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Es publicarà íntegrament en la pàgina web de l'Ajuntament i en el tauler Edictes Municipal. (BOP núm. 76 de 22/4/2016)


 • Data de publicació

  22/04/2016


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-76


 • Documentació / Informació

  Instància on s'indique que es reunixen totes i cada una de les condicions exigides en la base primera, referides a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies.
  Caldrà aportar junt amb la instància els documents següents:
  - Fotocòpia del DNI.
  - Justificant d'ingrés dels drets d'examen.
  - Curriculum vitae



 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de 9,00 h. a 14,00 h, o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, modificada per Llei 4/1999, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu. Aquells que presenten instància en alguna de les formes previstes en l'esmentat article caldrà, a més, que ho comuniquen per fax (96-1794462).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I preferentment a:


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  20,00€



  Ingrés o transferència bancària al compte d'esta Corporació IBAN: ES66 2038 6095 62600000 2246 - BANKIA. En l'ingrés s'haurà d'identificar el procés selectiu al qual s'opta, així com el nom de l'aspirant.

  En cas de desistir de participar en el procediment de selecció, sempre que es comunique dins del període que es concedisca per a presentar reclamacions o documentació, després de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos, es tindrà dret al reintegrament de la quantitat ingressada.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS / DESCOMPTES



  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  Un. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Disfrutaran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes


 • Informació complementària

  - Funcions del lloc:
  Suport en les tasques administratives de l'Agència de desenrotllament local i Promoció Socioeconòmica:
  - Suport administratiu a la gestió i tramitació de subvencions relacionades amb el Desenrotllament
  Local.
  - Suport administratiu a la gestió del Pla Estratègic de Foment d'Ocupació de l'Ajuntament d'Almussafes.
  - Reforç en l'atenció i informació a l'usuari.
  - Atenció a l'usuari en les gestions relacionades amb l'ocupació a realitzar per Internet.
  - Actualització de la Base de dades d'usuaris i empreses.
  - Qualsevol altra relacionada amb el programa que se li encomane.

  La publicació de tots els anuncis relatius a este procés, exceptuant les bases de selecció que es publicaran en el BOP, s'efectuarà únicament en el Tauler d'Edictes Municipal i en la pagina web de l'Ajuntament.
  (www.almussafes.es)