Etapa ocupació publica

Agent d'ocupació i desenvolupament local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2016/05/06_85/2016_004989.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 85 de 06/05/2016.


 • Data de publicació

  06/05/2016


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-nº 85


 • Documentació / Informació

  Els interessats en aquesta convocatòria, ompliran el model d'instància, que es podrà obtindre a l'Ajuntament de los Montesinos o a través de la seua pàgina web (www.losmontesinos.es). Seran adreçades al senyor alcalde-president.

  Junt amb la instància hauran d'adjuntar:

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat
  - Resguard acreditatiu del pagament de drets d'examen. • Lloc de presentació

  - En el Registre General de l'Ajuntament de Los Montesinos, situat a la Plaça de l'Ajuntament número 1
  - En la forma establida en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  30,45€  La taxa s'ingressarà a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament. Si el pagament es va efectuar per gir postal o telegràfic, es consignarà el número del gir.


 • Exempció / Reducció taxes


  DEVOLUCIONS
  Els esmentats drets d'examen només seran tornats als que no siguen admesos al procediment selectiu, perquè falta algun dels requisits exigits per a prendre-hi part. L'impagament dels drets d'examen o el fet de no aportar el justificant de l'ingrés donarà lloc a l'exclusió de l'aspirant.


 • Informació complementària

  Expirat el termini de presentació d'instàncies, el senyor alcalde-president dictarà una resolució declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos, així com la data i l'hora de la realització del primer exercici que es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el web municipal, concedint un termini de cinc dies naturals per a esmena de defectes pels aspirants exclosos, i determinant el lloc i la data de realització de l'exercici de la fase d'oposició. Si no hi ha reclamacions, es considerarà elevada a definitiva automàticament la relació mencionada, sense necessitat de nova publicació. La resta d'anuncis es faran públics en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.