Etapa ocupació publica

Director de Comunicació i Màrqueting

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2016/05/13_91/2016_005339.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Província d'Alacant.


 • Data de publicació

  13/05/2016


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-nº 91


 • Documentació / Informació

  S'ha de presentar escrit, segons el model que s'acompanya com a annex en les bases, dirigit al president del Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca.

  S'hi adjuntarà:
  - Còpia del DNI o document equivalent compulsada.
  - Curriculum Vitae, en el qual consten els títols acadèmics; llocs de treball exercits tant en l'àmbit privat com en el públic amb indicació de la seua duració i el detall de les seues funcions, estudis i cursos realitzats i altres mèrits que crega oportú posar de manifest en relació amb el lloc convocat.
  - Documentació original o fotocòpia compulsada que acredite la titulació acadèmica, formació, i mèrits al·legats.
  - Un informe de vida laboral, i còpia del contracte o nomenament en què quede clar el nivell dels servicis o treballs exercits, a fi d'acreditar l'experiència.
  Si durant el termini de presentació de sol·licituds i en data finalització els aspirants es troben pendents de rebre l'informe de vida laboral per l'administració corresponent, podran aportar el document acreditatiu d'haver-ho sol·licitat, i disposaran d'un termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de la data de finalització de presentació de sol·licituds, per a la seua aportació, amb indicació que la seua no aportació dins del termini de sol·licituds o del termini d'esmena assenyalat serà causa d'exclusió de l'aspirant a esta convocatòria.
  - Memòria en què conste l'estratègia i el pla de màrqueting del Patronat per a un període de dos (2) anys.
  Els aspirants hauran de manifestar en la seua sol·licitud que reunixen la totalitat dels requisits exigits en este procediment, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, i indicaran el lloc de treball a què aspiren. • Lloc de presentació

  En el Registre del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca, siti a Alacant, en l'Av. de l'Estació núm. 6, 2a planta (secretària general), de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores, o en qualsevol altra oficina a què fa referència l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAP-PAC).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Informació complementària

  Les bases d'esta convocatòria es faran públiques en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP) i, per a la resta de tràmits del procés selectiu, la publicitat es durà a terme en el tauler oficial d'anuncis de la Diputació Provincial d'Alacant, ubicat en l'apartat seu electrònica, tauler d'anuncis de la pàgina " www.ladipu.com"