Etapa ocupació publica

Conserge.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Bases i obertura de termini

 • Direcció web

  https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/93/Anuncio-2/


 • Termini

  Tancat.

  15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el BON núm. 93 de 16-05-2016.


 • Data de publicació

  16/05/2016


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de Navarra-nº 93


 • Documentació / Informació

  Les instàncies es facilitaran en qualsevol de les oficines del Registre General del Govern de Navarra. Es poden obtindre també a través d'Internet, en l'adreça www.navarra.es, bé des del butlletí oficial de la seua publicació, bé des de l'enllaç de la convocatòria i hauran d'ajustar-se al model que figura en l'annex I.

  També hauran d'adjuntar omplida i firmada la sol·licitud de l'annex IV, per a seleccionar les demarcacions geogràfiques en què desitgen figurar, així com la seua disponibilitat per a acceptar contractes a temps parcial. Els qui no ho facen, es considerarà que opten per totes les zones geogràfiques i mostren la seua disponibilitat a treballar a temps parcial.

  Els que vulguen optar a contractacions amb requisit d'èuscar amb grau de domini 2, junt amb la instància de participació, hauran d'aportar còpia del títol equivalent al Nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, del Certificat d'Aptitud en basc expedit per una Escola Oficial d'Idiomes o de titulació reconeguda oficialment equivalent.

  La manca de la titulació mencionada es podrà suplir per mitjà de la superació d'una prova que determine si l'aspirant té el nivell lingüístic suficient en el dit idioma. Les persones interessades a realitzar la prova de suficiència mencionada, hauran de manifestar-ho, en la instància de participació, en el lloc disposat a este efecte.

  Els qui participen amb una discapacitat reconeguda hauran d'adjuntar a la instància de participació document que l'acredite, expedit per òrgan competent, així com sol·licitar les possibles adaptacions de temps i mitjans que consideren necessàries. • Lloc de presentació

  * Les instàncies de participació en les convocatòries hauran de presentar-se:

  - Presencialment:
  En el Registre General del Govern de Navarra, avinguda de Carles III, 2, (vestíbul) 31002 de Pamplona, o en qualsevol de les altres oficines de Registre del Govern de Navarra, la relació del qual apareix publicada en els bButlletins oficials de Navarra, números 57, de 25 de març de 2015, i 103, de 29 de maig de 2015 o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  -Telemàticament:
  A través del Registre General Electrònic de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra, disponible en el portal web d'Internet del Govern de Navarra (www.navarra.es). En este supòsit, la sol·licitud específica de participació i la resta de documentació que ha d'aportar-se, podrà adjuntar-se en qualsevol dels formats previstos en el Registre General Electrònic per a adjuntar arxius.