Etapa ocupació publica

Militar de carrera, o adscripció com a militar de complement, als cossos comuns de les Forces Armades.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/21/pdfs/BOE-A-2016-4874.pdf


 • Data de publicació

  21/05/2016


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-nº 123


 • Documentació / Informació

  Per a ser admés al procés de selecció, l'aspirant haurà d'aportar la sol·licitud (apèndix 1), junt amb la resta de la documentació següent:
  - Model 790. Model de liquidació de taxes de drets d'examen. Apèndix 2. Degudament validat per l'entitat col·laboradora en la recaptació tributària.
  - Declaració de processament, imputació, investigació o encausament. Apèndix 3.
  - Declaració de no estar separat del servici. Apèndix 4.
  - Declaració de preferències d'ingrés. Apèndix 5.
  - Còpia compulsada o legalitzada del document oficial i definitiu que acredite la titulació exigida en la convocatòria, o document que acredite haver complit els tràmits legals per a la seua expedició. Per als aspirants que opten al Cos Militar de Sanitat, especialitat fonamental Medicina, el termini de presentació del document figura en l'annex corresponent. • Lloc de presentació

  De forma presencial o a través de correu postal.
  La sol·licitud d'admissió al procés de selecció i documentació adjunta es tramitarà al director general de Reclutament i Ensenyança Militar, preferentment de forma presencial en les secretaries generals, Àrees de Reclutament, òrgans de Suport i Oficines Delegades dependents de les Subdelegacions de Defensa de la seua província de residència, en les direccions que figuren en l'apèndix 11, o per correu postal certificat a la Secretaria de Processos de Selecció de la Subdirecció General de Reclutament i Orientació Laboral, passeig de la Castellana, núm. 109, 28071 Madrid. En este cas, la data d'entrada serà la que conste en el segell que s'estampe quan es presente la sol·licitud.
  Per les esmentades secretaries generals, Àrees de Reclutament, Òrgans de Suport i Oficines Delegades, es disposarà el que calga perquè la introducció de les dades de les sol·licituds en el sistema informàtic i la remissió de la documentació a la Subdirecció General de Reclutament i Orientació Laboral es realitze de forma immediata, a fi de que en l'esmentada Subdirecció es procedisca a la seua validació.
  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud i la documentació davant d'una oficina de Correus, es farà en sobre obert, perquè la sol·licitud (apèndix 1) siga datada i segellada per l'empleat de Correus abans de ser certificada.

  Fent ús de la Seu Electrònica Central del Ministeri de Defensa (SECMD)
  Els aspirants que disposen d'un certificat electrònic en vigor o del DNI electrònic, també podran tramitar la documentació a través de la Seu Electrònica Central del Ministeri de Defensa https://sede.defensa.gob.es/acceda (Procediments, DIGEREM - Processos Selectius). En l'esmentada seu electrònica, d'acord amb el que determina la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics «BOE»número 150, de 23 de juny) una vegada omplit el formulari de sol·licitud i haver annexat la documentació requerida l'aspirant procedirà a firmar electrònicament la sol·licitud enviant-la al registre electrònic del Ministeri de Defensa, que li proporcionarà el corresponent justificant de recepció. No obstant això, els documents acreditatius d'allò que s'ha requerit, si és el cas, en els apartats 1.2 i 1.3 de la base segona i els mèrits al·legats, també hauran de remetre's en suport paper, d'acord amb allò que s'ha estipulat en esta base.
  Així mateix, sense necessitat de firma electrònica, els aspirants podran avançar les dades de la seua sol·licitud, a través de l'esmentada seu electrònica, sense que este tràmit vincule a l'òrgan convocant fins que es trobe en el seu poder la documentació requerida que, junt amb
  l'apèndix 1 obtingut i firmat per l'aspirant, serà remesa d'acord amb el que es determina en esta base.
  Com a alternativa, i sense necessitat de disposar d'un certificat electrònic en vigor o del DNI electrònic, els aspirants també podran tramitar la documentació a través de la SECMD emprant el sistema Cl@ve PIN, de claus concertades (usuari més contrasenya). Per a poder fer ús de Cl@ve PIN és obligatori registrar-se prèviament en el sistema, aportant les dades de caràcter personal necessaris.
  No obstant això, si es tramita la documentació emprant el sistema Cl@ve PIN, els documents acreditatius d'allò que s'ha requerit, si és el cas, en els apartats 1.2 i 1.3 de la base segona i els mèrits al·legats, també hauran de remetre's en suport paper, d'acord amb allò que s'ha estipulat en esta base.


 • Altres formes de presentació

  La presentació de sol·licituds també podrà fer-se en la forma establida en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  29,90€  El model 790 podran ser retirat gratuïtament en el Servici d'Informació Administrativa del Ministeri de Defensa, en les Subdelegacions de Defensa o bé podran descarregar-se des de la pàgina web: www.060.es
  L'ingrés de l'import corresponent s'efectuarà en qualsevol entitat financera de què actuen com
  entitats col·laboradores en la recaptació tributària.
  Les quantitats a abonar són:
  a) Escales d'Oficials:
  Militar de carrera:
  Ingrés directe: vint-i-nou euros amb noranta cèntims (29,90 €).
  Militar de complement: Ingrés directe: vint-i-dos euros amb quaranta-tres cèntims (22,43 €).
  b) Escala d'Oficials Infermers:
  Ingrés directe: vint-i-dos euros amb quaranta-tres cèntims (22,43 €).
  c) Escales de Suboficials:
  Ingrés directe: catorze euros amb noranta-sis cèntims (14,96 €).


 • Exempció / Reducció taxes


  Tindran dret a la reducció o estaran exempts de pagament de la taxa de drets d'examen:
  a) Els aspirants que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de publicació de la convocatòria. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini que es tracte, no hagen rebutjat oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, igualment, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al Salari Mínim Interprofessional.
  Tindran dret a la reducció o estaran exempts de pagament de la taxa de drets d'examen:
  a) Els aspirants que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de publicació de la convocatòria. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini que es tracte, no hagen rebutjat oferta d'ocupació adequat ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, igualment, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al Salari Mínim Interprofessional. Els aspirants hauran d'acreditar la dita circumstància a través de dos documents, que acompanyaran a la sol·licitud:
  La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació pot haver-se obtingut per mitjans telemàtics, si l'aspirant ho va autoritzar en l'apartat G de la sol·licitud, no obstant això, la resta dels requisits assenyalats hauran de ser certificats per l'oficina del Servici Públic d'Ocupació corresponent.
  Declaració jurada o promesa escrita en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al Salari Mínim Interprofessional.
  b) Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c), de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses:
  Exempció del 100 % els membres de famílies de la categoria especial.
  Reducció del 50 % els membres de famílies de la categoria general.
  La condició de família nombrosa i la seua categoria s'acreditarà per mitjà de fotocòpia compulsada del corresponent títol actualitzat.


 • Informació complementària

  La sol·licitud i els model de documentació a adjuntar, es troben en la convocatòria com a apèndixs. Llegiu atentament les instruccions.
  Una vegada iniciat el procés de selecció, els aspirants podran tindre contacte amb l'òrgan de selecció a través de l'adreça de correu electrònic: www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica