Etapa ocupació publica

Facultatiu Especialista d'Àrea d'Oncologia Mèdica

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=910172064444


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el BOA número 103 de 31/05/2016.


 • Data de publicació

  31/05/2016


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de Aragón-nº 103


 • Documentació / Informació

  Els interessats a participar en esta convocatòria, hauran de formular sol·licitud, dirigida a la Gerència de Sector de Calatayud, en el model que s'adjunta com annex I. Junt amb l'esmentada sol·licitud, presentaran necessàriament els documents següents:

  - Còpia de DNI, NIE, passaport o document acreditatiu d'identitat.
  - Còpia del títol oficial exigit.
  - Breu curriculum vitae on figuren les dades personals, formació acadèmica, experiència professional, així com activitats formatives, docents i d'investigació.
  - El formulari d'autobaremació que s'acompanya com a annex II.
  - Còpia dels documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguen, els quals seran valorats de conformitat amb el barem que s'adjunta com a annex III, i que hauran de posseir-se en la data de publicació d'esta convocatòria, sense que puguen computar-se els adquirits amb posterioritat. L'experiència professional es justificarà per mitjà d'un certificat de servicis prestats. • Lloc de presentació

  En l'Oficina de Registre de l'Hospital Ernest Lluch (ctra. Sagunt-Burgos km 254, 50300 Calatayud), a través de les unitats de registre de documents del Govern d'Aragó, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Recursos

  Admiteix recurs d'alçada.