Etapa ocupació publica

Director/a de seguretat

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/08/pdf/2016_3548.pdf


 • Termini

  Tancat.

  15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana


 • Data de publicació

  08/06/2016


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-7800


 • Documentació / Informació

  Sol·licitud normalitzada, acompanyada de:
  Fotocòpia del DNI
  Curriculum vitae
  Memòria dirigida al president de l'òrgan tècnic


  CURRÍCULUM

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31184_BI.pdf


  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL DE LLOCS DE TREBALL

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31192_BI.pdf • Lloc de presentació

  Registre de l'IVAM (c/ Guillem de Castro, 118. València 46015) o en la resta de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I preferentment a: