Etapa ocupació publica

Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, especialitat Romanés.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/163417629/1+Convocat%C3%B2ria/8367b1eb-07c9-44e0-a76e-100e6fea94dc


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació serà de 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la seua publicació.


 • Data de publicació

  12/07/2016


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en esta convocatòria, hauran d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex I i que també podran obtindre en l'adreça d'Internet: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/bolsas

  DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR-SE JUNT AMB LA INSTÀNCIA

  Amb caràcter obligatori:
  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. A falta d'això s'aportarà fotocòpia del DNI. (Reial Decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o, a falta d'això, taxa del títol i certificació acadèmica.
  3. Fotocòpia compulsada del títol o experiència docent que acredita la formació pedagògica i didàctica que s'establix en l'annex V d'esta convocatòria.
  4. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents relacionats en l'annex IV (Només per a aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola).

  Apartats del barem:
  Apartat 1.- Certificat on consten exercicis aprovats en l'oposició (no serà necessari quan s'al·leguen exercicis de procediments selectius convocats per la Generalitat Valenciana).
  Apartat 2.- Certificat de servicis en centres públics o, a falta d'això, fotocòpia de la presa de possessió i cessament, on figure l'especialitat, de tots els períodes treballats acompanyats d'informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
  Apartat 3.- Fotocòpia del contracte de treball de tots els períodes treballats i informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.

  Tots els documents han de ser aportats junt amb la instància en el termini establit en esta convocatòria. Qualsevol documentació relativa a mèrits aportada fora de termini no serà tinguda en compte en la baremació.

  No es computarà cap mèrit que no estiga inclòs en el barem de la convocatòria. • Lloc de presentació

  Preferentment en la Subdirecció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sense perjuí del que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.