Etapa ocupació publica

Ajudants de laboratori de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Bases i obertura de termini

 • Direcció web

  http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/21/pdf/2016_5770.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies naturals següents al de la publicació de la present convocatòria en el Boletín Oficial del Estado o diari oficial de la Comunitat Autònoma. (DOCV núm. 7833 de 21/7/2016) (BOE núm. 175 de 21/7/2016)


 • Data de publicació

  21/07/2016


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-7833


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en este concurs hauran d'ajustar-se al model publicat com a annex II d'esta resolució, i caldrà omplir tots els apartats que se li exigisquen.

  Amb la sol·licitud s'adjuntaran els documents següents:
  a) Fotocòpia de la resolució per la qual se li va adjudicar l'última plaça exercida en propietat.
  b) El concursant en situació d'excedència aportarà fotocòpia compulsada de la resolució per la qual se li va concedir l'excedència.
  c) Fotocòpies compulsades dels certificats o diplomes acreditatius del coneixement de llengües oficials pròpies de les comunitats autònomes.


  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE TRASLLAT, PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS GENÈRICS VACANTS ENTRE FUNCIONARIS DELS COSSOS D'AJUDANTS DE LABORATORI DELS INSTITUTS DE MEDICINA LEGAL DE VALÈNCIA I ALACANT

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31197_BI.pdf • Lloc de presentació

  Conelleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. Direcció General de Justícia
  Ciutat administrativa 9 d'Octubre. Torre 4
  C/ Castán Tobeñas, 77
  46018 València

  - Direcció Territorial de Justícia d'Alacant
  Rambla Méndez Núñez, 41
  03001 Alacant

  - Direcció Territorial de Justícia de Castelló
  C/ Major, 76-78
  12001 Castelló

  Les sol·licituds podran remetre's també en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Si les sol·licituds es presenen a través de les oficines de Correus hauran d'anar en sobre obert per a ser datades i segellades pel funcionari corresponent abans de ser certificades.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I preferentment a:


 • Informació complementària

  No podran prendre part en este concurs:
  a) Els declarats suspensos en ferm, mentres dure la suspensió.
  b) Els qui es troben en situació d'excedència voluntària per interés particular o per agrupació familiar, durant el període mínim obligatori de permanència en la dita situació.
  c) Els sancionats amb trasllat forçós, fins que transcórreguen un o tres anys, per a destinació en la mateixa localitat en què se'ls va imposar la sanció, si es tracta de falta greu o molt greu, respectivament.
  d) Els qui, havent obtingut destinació en anteriors concursos, no hagen pres possessió de la destinació que els va ser adjudicat.

  El concurs serà resolt coordinadament pel Ministeri de Justícia i l'òrgan competent de la comunitat autònoma convocant del concurs.

  El termini per a la resolució serà de sis mesos, comptats des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  La resolució ha d'expressar el lloc d'origen dels interessats als que se'ls adjudique destinació i la seua localitat, així com la seua situació administrativa, si esta és diferent de la d'actiu, i el lloc adjudicat a cada funcionari.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.