Etapa ocupació publica

Pediatre/a d'Equip d'Atenció Primària (EAP) (Edició 14)

 • Fase: Borsa de treball

 • Etapa: Aportació de documentació

 • Direcció web

  http://www.san.gva.es/web/dgrhs/inscripcion-actualizacion-de-meritos


 • Data de publicació

  26/09/2016


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Del 10 al 21 d'octubre del 2016 hauran de presentar la documentació necessària en la direcció territorial corresponent o en la Gerència d'Alcoi, identificant-la amb el número de registre obtingut telemàticament. Haurà de ser aportada la documentació següent:
  1. Documentació acreditativa de la titulació que habilita per a l'exercici de la categoria a què s'opta (únicamente per a noves inscripciones).
  2. Documentació acreditativa dels mèrits següents:
  a) Servicis prestats en institucions sanitàries públiques dependents d'altres administracions públiques diferents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.
  b) Servicis prestats en institucions sanitàries públiques de gestió privada.
  c) Títols y/o certificats oficials de coneixement del valencià equivalents als de la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià, de conformitat amb la normativa vigent en la matèria. (Orden de 16 d'agost de 1994 de la Conselleria d'Educació i Ciencia).
  d) En el cas de personal de formació del torn de promoció interna temporal, certificat dels cursos de formació i perfeccionament.
  3. Fotocòpia del DNI o equivalent per a ciutadans de la Unió Europea, llevat que ja s'haguera aportat en una convocatòria anterior. • Lloc de presentació

  La documentació podrà presentar-se en el registre d'entrada de la Conselleria de Sanitat, en les direccions territorials de València, Castelló i Alacant, en la gerència d'Alcoi, així com en els llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC).