Etapa ocupació publica

Cos de Lletrats

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/182/BOJA16-182-00009-16168-01_00098524.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 182, de 21/09/2016. La convocatòria es publicarà, a més, en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.


 • Data de publicació

  21/09/2016


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-nº 182


 • Documentació / Informació

  Els qui vulguen prendre part en estes proves selectives hauran de fer-ho constar en la sol·licitud, el model de la qual queda assenyalat com a annex I , que es facilitarà gratuïtament en el Registre General del Parlament d'Andalusia o que podrà obtindre's en la pàgina web (www.parlamentodeandalucia.es).

  Les instàncies es dirigiran al president del Parlament d'Andalusia.

  L'acreditació de l'ingrés de la taxa es realitzarà aportant una còpia del justificant de l'ingrés o la transferència efectuast en el compte consignat en el paràgraf següent. En el justificant, la còpia del qual s'ha d'unir a la sol·licitud de participació, hauran de figurar, necessàriament, el nom, els cognoms i el número del document nacional d'identitat de la persona aspirant.

  Al model de sol·licitud s'adjuntarà una fotocòpia del document nacional d'identitat, la documentació acreditativa de l'abonament dels drets d'examen i, si és el cas, la documentació que acredite tindre dret a una bonificació o exempció del pagament. • Lloc de presentació

  Registre General del Parlament d'Andalusia o en la forma establida en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Les sol·licituds que es presenten a través de les oficines de Correus hauran d'anar en un sobre obert per a ser datades i segellades per la persona empleada de Correus abans de ser certificades.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, a qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  42,68€  Esta quantitat haurà d'abonar-se al Parlament d'Andalusia en el compte corrent de la Caja Rural del Sur, codi IBAN: ES5731870330582451060426. L'ingrés es farà directament en qualsevol de les sucursals de la Caja Rural del Sur, o per transferència bancària. Els gastos d'ingrés o de la transferència bancària seran per compte de la persona que els realitza.


 • Exempció / Reducció taxes


  * Quedaran exempts del pagament dels drets d'examen:
  - Els qui acrediten la seua condició de persona amb discapacitat en un grau igual o superior al 33%, per mitjà d'un original o la còpia compulsada que acredite la seua condició de persona amb discapacitat emés per l'òrgan competent de la Junta d'Andalusia o òrgans semblants d'altres administracions públiques, que entregaran amb la seua sol·licitud.

  - Els membres de les famílies nombroses de categoria especial. Així mateix, els membres de les famílies nombroses de categoria general tindran dret a una bonificació del 50%. La condició de família nombrosa s'acreditarà per mitjà del títol actualitzat corresponent.

  - Les persones desempleades que figuren com a demandants d'ocupació en la data de publicació d'esta convocatòria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que hauran d'adjuntar a esta sol·licitud un certificat expedit per les oficines dels servicis públics d'ocupació.

  - Les víctimes del terrorisme, els seus cònjuges i fills, que acreditaran esta condició per mitjà de la corresponent documentació acreditativa expedida pel Ministeri de l'Interior.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.