Etapa ocupació publica

Cos d'Uixers i Conductors,escala d'Uixers d'Administració parlamentària

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.gobcan.es/boc/2016/184/002.html


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el BOC. núm. 184, de 21/09/2016.


 • Data de publicació

  21/09/2016


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de Canarias-nº 184


 • Documentació / Informació

  Els que desitgen prendre part en l'oposició hauran de dirigir sol·licitud al lletrat secretari general del Parlament de Canàries, en instància segons model que s'acompanya com a annex II a la present convocatòria, i que podrà descarregar-se de la pàgina web del Parlament de Canàries (www.parcan.es).


  A les instàncies sol·licitant prendre part en les proves, s'acompanyarà fotocòpia del document nacional d'identitat, del resguard de l'imprés d'ingrés o de la transferència que s'haja utilitzat per a fer efectius els drets d'examen, on ha de constar expressament el nom i cognoms de la persona aspirant, així com fotocòpia compulsada del títol que s'al·legue en la sol·licitud. En el supòsit que siga el Parlament el que compulse el títol, es presentarà la fotocòpia acompanyada de l'original. • Lloc de presentació

  A través del Registre Auxiliar de personal, siti en carrer Teobald Power, 7, 3r pis, codi postal 38002-Santa Cruz de Tenerife, de dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 hores. Igualment, podran presentar-se en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  Si s'opta per la presentació de la sol·licitud en lloc diferent del Registre Auxiliar del Parlament de Canàries, hauran de comunicar aquesta circumstància al Parlament de Canàries, a través de correu electrònic personal@parcan.es o qualsevol altre mitjà en què quede constància al Parlament de Canàries de la seua presentació.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  15,00€  L'ingrés o transferència es realitzarà al compte del Parlament de Canàries en l'entitat bancària La Caixa: ES 2721005420430200026358, i es fa constar com a observació la indicació "C. Ujieresacceso libre".

  L'import de la taxa només podrà ser tornat, amb la sol·licitud prèvia dels interessats o de les interessades, en el cas de no ser admés o admesa al procés selectiu per no reunir els requisits exigits per a prendre part en aquest.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.