Etapa ocupació publica

Tècnic/a Especialista en Anatomia Patològica

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/182/BOJA16-182-00017-16160-01_00098504.pdf


 • Termini

  Tancat.

  Trenta dies naturals, començant el dia 27 de setembre i fins al dia 26 d'octubre de 2016, ambdós inclosos .


 • Data de publicació

  21/09/2016


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-nº 182


 • Documentació / Informació

  La presentació de les sol·licituds de participació i el pagament de les taxes d'examen es realitzaran per algun dels mitjans següents:
  a) Via telemàtica: sol·licitud de participació i pagament a través del Registre Telemàtic Únic de la Junta d'Andalusia, a què s'accedirà des de la web del Servici Andalús de Salut (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
  Per esta via es podrà efectuar el pagament de les taxes conforme s'especifica en la base 4.7.1.a), firmar la sol·licitud i realitzar el registre telemàtic d'ambdós documents, i automàticament es generarà un justificant de la recepció dels documents electrònics presentats per les persones sol·licitants, en què es deixarà constància de l'assentament d'entrada que s'assigna al document, així com la data i hora que acredite el moment exacte de presentació i el no-rebuig d'aquesta.
  L'accés a la inscripció telemàtica es permetrà amb el certificat digital emés per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
  Les persones aspirants que s'inscriguen i abonen les taxes per via telemàtica i es troben en algun dels supòsits següents hauran d'aportar, abans de l'expiració del termini de presentació d'instàncies, la documentació que a continuació s'especifica: (vegeu punt 4.1 de les bases de la convocatòria):
  La documentació que es requerix aportar en estos supòsits pot fer-se de forma telemàtica a través del Registre General de Documents de la Junta d'Andalusia (http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ciudadania/), responsabilitzant-se la persona aspirant de la veracitat dels documents adjuntats, o en suport paper, presentant-ho davant d'algunes de les oficines de registres indicades en la base 4.1.b), aportant originals o fotocòpies subscrites i firmades per la persona sol·licitant davall el text «és còpia de l'original», responsabilitzant-se de la seua veracitat.

  b) Via ofimàtica (suport paper): sol·licitud de participació en paper i pagament de taxes per mitjà de la personació en l'entitat col·laboradora conforme s'especifica en la base 4.7.1.b).
  En el cas que les persones aspirants opten per esta via de presentació, en suport paper, la sol·licitud de participació i l'abonament de la taxa hauran d'omplir-se en els impresos que podran descarregar-se de la web del Servici Andalús de Salut (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), els quals hauran de dirigir-se a la persona titular de la Direcció General competent en matèria de Personal del Servici Andalús de Salut (avinguda de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla).
  D'esta web es descarregaran tres exemplars de la sol·licitud de participació per a la firma per la persona opositora -dos dels quals destinats a l'Administració i un per a la persona opositora- i tres exemplars del Model 046 d'autoliquidació que haurà de presentar-se en la forma que establix la base 4.7.1.b), excepte en el supòsit d'exempció indicat en la base 4.7.2.

  En el cas que la persona opositora sol·licite participar per la quota de reserva per a persones amb discapacitat, exempció de l'abonament de la taxa d'acord amb el que disposa la base 4.7.2, adaptacions de temps i/o mitjans per a la realització de les prova o la no-realització de les proves de què consta la fase d'oposició, des de la posta del sol del divendres fins a la posta de sol del dissabte, a l'empara de l'article 12.3 de la Llei 24/1992, de 10 de novembre, per la qual s'aprova l'Acord de Cooperació de l'Estat amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la persona aspirant haurà d'adjuntar a la seua sol·licitud, a més, la documentació a què fa referència el punt a) de la present base. Esta documentació ha de ser presentada per mitjà d'un original o fotocòpia subscrita i firmada per la persona sol·licitant davall del text «és còpia de l'original». • Lloc de presentació

  a) Via telemàtica
  Sol·licitud de participació i pagament a través del Registre Telemàtic Únic de la Junta d'Andalusia, a què s'accedirà des de la web del Servici Andalús de Salut (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

  b) Forma presencial
  Tant la sol·licitud de participació en suport paper com el document acreditatiu del pagament de la taxa hauran de presentar-se en les oficines de registre dels centres sanitaris i servicis centrals del Servici Andalús de Salut, les adreces i horaris de les quals poden consultar-se en el directori del registre de documents del portal d'atenció a la ciutadania de la Junta d'Andalusia (http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ciudadania/web/guest/registro-dedocumentos), sense perjuí del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de Correus, es farà en un sobre obert perquè la instància siga datada i segellada per personal de Correus abans de certificar-se. Les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les remetran a continuació al Servici Andalús de Salut.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, a qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  14,49€  a) Via telemàtica:
  La taxa s'abonarà preferentment a través del Registre Telemàtic de la Junta d'Andalusia, a què s'accedirà des de la web del Servici Andalús de Salut indicada anteriorment en la base 4.1.a). En este cas, una vegada omplida la sol·licitud, la persona aspirant és connectada amb la «Plataforma de pagament» dependent de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i enllaça la presentació telemàtica de la sol·licitud amb l'abonament telemàtic de la taxa corresponent (Model 046). Els requisits per a accedir per esta via són disposar del certificat digital emés per la FNMT i d'un compte bancari en alguna de les entitats adscrites a la plataforma de pagament de la Junta d'Andalusia o d'algun dels mitjans habilitats per la plataforma de pagament indicada.
  La presentació i el pagament telemàtics de la sol·licitud suposen una bonificació de 3 euros sobre l'import de la taxa a ingressar.

  b) Forma presencial:
  Abonament de la taxa a través de la personació en una entitat col·laboradora. La pàgina web del Servici Andalús de Salut posa a disposició de la persona aspirant la generació del Model 046 d'autoliquidació de taxes per a l'abonament en l'oficina bancària. Este procediment no incorpora la bonificació de 3 euros sobre l'import de la taxa a ingressar.


 • Exempció / Reducció taxes


  Tindran l'exempció del pagament de la taxa aquelles persones aspirants que acrediten la seua condició de persones amb discapacitat en un grau igual o superior al 33%.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.