Etapa ocupació publica

Cos Superior Facultatiu d'Institucions Sanitàries (especialitat de Farmàcia)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/183/BOJA16-183-00015-16165-01_00098518.pdf


 • Termini

  Tancat.

  30 dies naturals, que començaran el dia 27 de setembre fins al dia 26 d'octubre de 2016, ambdós inclosos.


 • Data de publicació

  22/09/2016


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-nº 183


 • Documentació / Informació

  La presentació de les sol·licituds de participació i el pagament de les taxes d'examen es realitzaran per algun dels mitjans següents:
  a) Via telemàtica: sol·licitud de participació i pagament a través del Registre Telemàtic Únic de la Junta d'Andalusia, a què s'accedirà des de la web del Servei Andalús de Salut (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
  Per aquesta via es podrà efectuar el pagament de les taxes conforme s'especifica en la base 4.7.1.a), firmar la sol·licitud i realitzar el registre telemàtic d'ambdós documents, i es generarà automàticament un justificant de la recepció dels documents electrònics presentats per les persones sol·licitants, en el qual es deixarà constància de l'assentament d'entrada que s'assigna al document, així com de la data i hora que acredite el moment exacte de presentació i que aquest no es rebutja.
  L'accés a la inscripció telemàtica es permetrà amb el certificat digital emés per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
  Les persones aspirants que s'inscriguen i abonen les taxes per via telemàtica i es troben en algun dels supòsits següents hauran d'aportar, abans de l'expiració del termini de presentació d'instàncies, la documentació que a continuació s'especifica:
  (Vegeu el punt 4.1 de les bases de la convocatòria)
  La documentació que es requereix aportar en aquests supòsits pot fer-se de forma telemàtica a través del Registre General de Documents de la Junta d'Andalusia (http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ciudadania/), i la persona aspirant es responsabilitzarà de la veracitat dels documents adjuntats, o en suport paper, i els haurà de presentar davant d'algunes de les oficines de registres indicades en la base 4.1.b), i aportar els originals o les fotocòpies subscrites i firmades per la persona sol·licitant amb el text: és còpia de l'original.

  b) Via ofimàtica (suport paper): sol·licitud de participació en paper i pagament de taxes mitjançant personació en entitat col·laboradora conforme s'especifica en la base 4.7.1.b).
  En el cas que les persones aspirants opten per aquesta via de presentació, en suport paper, la sol·licitud de participació i l'abonament de la taxa hauran d'omplir-se en els impresos que podran descarregar-se de la web del Servei Andalús de Salut (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), els quals hauran de dirigir-se a la persona titular de la direcció general competent en matèria de personal del Servei Andalús de Salut (avinguda de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla).
  D'aquesta web es descarregaran tres exemplars de la sol·licitud de participació per a la seua firma per la persona opositora -dos d'aquests destinats a l'Administració i un per a la persona opositora- i tres exemplars del model 046 d'autoliquidació que haurà de presentar-se en la forma que estableix la base 4.7.1.b), excepte en el supòsit d'exempció arreplegat en la base 4.7.2.
  En el cas que la persona opositora sol·licite participar per la quota de reserva per a persones amb discapacitat, exempció de l'abonament de la taxa, d'acord amb el que disposa la base 4.7.2, adaptacions de temps i/o mitjans per a la realització de les prova o la no-realització de les proves de què consta la fase d'oposició, des de la posta del sol del divendres fins a la posta de sol del dissabte, a l'empara de l'article 12.3 de la Llei 24/1992, de 10 de novembre, per la qual s'aprova l'Acord de Cooperació de l'Estat amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la persona aspirant haurà d'adjuntar a la seua sol·licitud, a més, la documentació a què fa referència el punt a) de la present base. Aquesta documentació ha de ser presentada mitjançant original o fotocòpia subscrita i firmada per la persona sol·licitant amb el text: és còpia de l'original. • Lloc de presentació

  a) Via telemàtica
  Sol·licitud de participació i pagament a través del Registre Telemàtic Únic de la Junta d'Andalusia, a què s'accedirà des de la web del Servei Andalús de Salut (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).

  b) Forma presencial
  Tant la sol·licitud de participació en suport paper com el document acreditatiu del pagament de la taxa hauran de presentar-se en les oficines de Registre dels centres sanitaris i serveis centrals del Servei Andalús de Salut, les adreces i els horaris de les quals poden consultar-se en el directori del Registre de Documents del portal d'Atenció a la ciutadania de la Junta d'Andalusia (http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ciudadania/web/guest/registro-dedocumentos), sense perjuí del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de Correus es farà en sobre obert, perquè la instància siga datada i segellada per personal de Correus abans de certificar-se. Les sol·licituds subscrites en l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les remetran a continuació al Servei Andalús de Salut.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  42,67€  a) Via telemàtica:
  La taxa s'abonarà preferentment a través del Registre Telemàtic de la Junta d'Andalusia, a què s'accedirà des de la web del Servei Andalús de Salut indicada anteriorment en la base 4.1.a). En aquest cas, una vegada omplida la sol·licitud, la persona aspirant és connectada amb la Plataforma de pagament dependent de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i enllaça la presentació telemàtica de la sol·licitud amb l'abonament telemàtic de la taxa corresponent (model 046). Els requisits per a accedir per aquesta via són disposar del certificat digital emés per la FNMT, i de compte bancari en alguna de les entitats adscrites a la Plataforma de pagament de la Junta d'Andalusia o d'algun dels mitjans habilitats per la Plataforma de pagament referida.
  La presentació i el pagament telemàtics de la sol·licitud suposa una bonificació de 3 euros sobre l'import de la taxa a ingressar.

  b) Forma presencial:
  Abonament de la taxa a través de personació en entitat col·laboradora. La pàgina web del Servei Andalús de Salut posa a disposició de la persona aspirant la generació del model 046 d'autoliquidació de taxes per al seu abonament en oficina bancària. Aquest procediment no incorpora la bonificació de 3 euros sobre l'import de la taxa a ingressar.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.