Etapa ocupació publica

Professors/ores d'escoles oficials d'idiomes (especialitats: Alemany i Italià).

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.caib.es/eboibfront/va/2016/10552/585336/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce?&idEnviament=585336&mode=view&numero=10552


 • Termini

  Tancat.

  5 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 120, de 22/09/2016.


 • Data de publicació

  22/09/2016


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de les Illes Balears-nº 120


 • Documentació / Informació

  Les persones aspirants han d'utilitzar el model oficial de sol·licitud que figura com a annex 3. Aquest model de sol·licitud està a disposició de les persones interessades en la pàgina web http://dgpdocen.caib.es, en qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Universitat, i en les delegacions territorials de la Conselleria a Menorca i a Eivissa i Formentera.

  Documentació que ha d'adjuntar-se a la sol·licitud:
  a) Currículum en què consten l'activitat professional desenvolupada i la documentació que acredite els anys d'experiència laboral, la formació, els coneixements de català, l'experiència prèvia com a professor especialista en la matèria i altres mèrits al·legats, amb l'estructura següent:
  -Dades personals: nom i cognoms, lloc i data de naixement, adreça actual als efectes de rebre notificacions, telèfon i adreça de correu electrònic.
  -Experiència laboral: relació cronològica i descripció dels llocs de treball relacionats amb la plaça a què es vol accedir.
  -Dades acadèmiques i de formació: relació cronològica i descripció dels estudis realitzats i dels cursos o seminaris a què ha assistit o que ha impartit.
  -Coneixements de català: relació cronològica dels certificats obtinguts que acrediten els coneixements de llengua catalana.
  -Experiència com a professor interí en la mateixa especialitat.
  -Experiència com a professor especialista en la matèria: relació cronològica i descripció de l'activitat docent duta a terme.
  -Altres mèrits o activitats d'interés.

  b) Acreditació documental organitzada per apartats, mitjançant documents originals o fotocòpies compulsades, de les circumstàncies indicades en el currículum, com per exemple la història de vida laboral, certificats d'estudis, certificats oficials de coneixements de llengua catalana i una altra documentació que la persona participant vullga aportar per a justificar els mèrits.

  L'experiència professional es demostrarà mitjançant la presentació conjunta dels dos documents següents:

  -Certificat original de vida laboral expedit per la Seguretat Social o certificat equivalent on conste l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, o si és el cas, el període de cotització en el règim especial de treballadors autònoms o qualsevol altre mitjà com a prova admesa en dret.
  -Certificat d'empresa o contractes on conste específicament la duració del contracte, l'activitat concreta i el període de temps durant el qual ha realitzat aquesta activitat. En el cas de treballadors per compte propi, certificat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques o, si hi manca, declaració censal en què es comunique l'inici de l'activitat (Model 036 o 0379). En aquest certificat haurà d'aparéixer l'activitat concreta desenvolupada pel treballador.

  Per a la valoració de l'experiència docent s'aportarà un certificat del centre en què s'especifiquen el nombre d'hores lectives setmanals de docència en l'especialitat.

  c) Una fotocòpia del DNI, el passaport, el NIE o la targeta de residència en vigor de la persona sol·licitant. • Lloc de presentació

  a) En els registres de la Conselleria d'Educació i Universitat o en les delegacions territorials de la Conselleria de Menorca o d'Eivissa i Formentera.
  b) En els llocs que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.