Etapa ocupació publica

Facultatiu/va especialista d'Àrea de Traumatologia

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.caib.es/eboibfront/va/2016/10552/585309/resolucio-del-director-general-del-servei-de-salut?&idEnviament=585309&mode=view&numero=10552


 • Termini

  Tancat.

  10 hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 120, de 22/09/2016.


 • Data de publicació

  22/09/2016


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de les Illes Balears-nº 120


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud, el model d'autobarem i les instruccions per a omplir-los es poden descarregar en format PDF des de la web http://www.ibsalut.es/ibsalut/es/profesionales/recursos-humanos/convocatorias-especificas. • Lloc de presentació

  En el Registre del Servei de Salut de les Illes Balears (ubicat al carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma) o en els registres de les gerències territorials del Servei de Salut o bé per qualsevol de les vies que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Les sol·licituds que es presenten mitjançant les oficines de correus han d'anar dins d'un sobre obert perquè el funcionari de correus les date i les segelle abans de certificar-les.

  A fi d'agilitzar i facilitar el procediment de selecció, quan la sol·licitud s'haja presentat en registres aliens al Servei de Salut es recomana a les persones aspirants que informen d'això a la Unitat de Selecció enviant un fax al 971175928, o un correu electrònic a l'adreça unitat.seleccio@ibsalut.es, en el qual han de constar el número i la data de registre de la sol·licitud, el resguard del pagament de la taxa i els annexos.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  11,29€  Per a pagar la taxa, pot fer-se telemàticament en la web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (www.atib.es). Si es fa directament en una entitat bancària col·laboradora, el codi que ha de consignar-se en el model de document tributari 046 és "BOGN" i en el resguard ha de figurar el segell de l'entitat bancària que justifique l'abonament.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.