Etapa ocupació publica

Educador/a (Discapacitat Psíquica)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/22/BOCM-20160922-16.PDF


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, núm. 227, de 22/09/2016.


 • Data de publicació

  22/09/2016


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid-nº 227


 • Documentació / Informació

  Per a participar en el procés selectiu haurà de presentar-se la sol·licitud que figura en l'annex II d'aquesta resolució.
  Els models de sol·licitud es podran arreplegar en la seu de l'Agència Madrilenya d'Atenció Social, així com en les oficines d'Atenció al Ciutadà de la Comunitat de Madrid. Igualment, podrà trobar-se el dit model d'instància en la pàgina web autonòmica: www.madrid.org (accedint en Consejería de Políticas Sociales y Familia/Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social/Servicios y Trámites/Ofertas de empleo público), on es podrà descarregar un fitxer amb el model de sol·licitud.
  Així mateix, es podrà omplir la instància a través d'Internet (pàgina www.madrid.org, accedint en Consejería de Políticas Sociales y Familia/Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social/Servicios y Trámites/Ofertas de empleo público).
  Les persones aspirants hauran de procedir a l'autobaremació dels mèrits al·legats, i omplir, a aquest efecte, l'imprés d'autobaremació d'acord amb els criteris de puntuació assenyalats en l'annex IV. Els mèrits valorats als efectes d'aquesta convocatòria, hauran de ser acreditats documentalment per les persones aspirants en el termini de presentació de sol·licituds, i no es tindran en compte els que no complisquen els requisits d'aquestes bases.

  Les sol·licituds aniran acompanyades, en tot cas, de la documentació següent:
  -Fotocòpia compulsada i nítida del DNI, passaport o equivalent i, si és el cas, una altra documentació que fóra necessària en aplicació del que estableix l'article 57.4 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  -Imprés d'autobaremació degudament omplit.
  -Fotocòpia compulsada i nítida de la titulació acadèmica exigida en la convocatòria o del certificat acadèmic que acredite el compliment d'haver realitzat i aprovat els estudis complets corresponents per a l'expedició del títol junt amb l'acreditació del pagament de la taxa corresponent a la seua expedició.
  En el cas de titulacions acadèmiques obtingudes en l'estranger, haurà d'acreditar-se la seua homologació o convalidació, si és el cas. La titulació acadèmica acreditada com a requisit mínim de conformitat amb el que disposa la base 2.1.3 d'aquesta convocatòria, no es tindrà en compte als efectes de l'aplicació del barem arreplegat en l'annex I.
  -Documentació original o compulsada acreditativa dels mèrits acadèmics i professionals objecte de valoració arreplegats en l'annex IV, i d'acord amb els termes disposats en aquest. No serà necessària la compulsa dels documents que es presenten fotocopiats, i serà suficient la declaració jurada (annex III) de la persona interessada sobre la seua autenticitat, sense perjuí que, en qualsevol moment, el Tribunal Permanent de Selecció, o si és el cas, l'òrgan de contractació, poden requerir als candidats que acrediten la veracitat de les circumstàncies i els documents que hagen aportat. • Lloc de presentació

  La sol·licitud, junt amb la documentació exigida, haurà de presentar-se en el Registre de l'Agència Madrilenya d'Atenció Social (calle Agustín de Foxá, 31), o en el Registre General de la Comunitat de Madrid (Gran Via, 3) i en el Registre Auxiliar del Registre General (plaça de Chamberí, 8). Així mateix podrà presentar-se en qualsevol dels registres de totes les conselleries i organismes autònoms dependents de la Comunitat de Madrid, o en qualsevol dels llocs i formes establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.