Etapa ocupació publica

Professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat d'Economia (borsa d'urgència).

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/163643889/1+Convocat%C3%B2ria/44fa500f-ec66-415f-aebf-e57c6d3378d8


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació de les sol·licituds i la documentació serà de 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la seua publicació.


 • Data de publicació

  26/09/2016


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en aquesta convocatòria hauran d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex I i que podrà obtindre's en l'adreça d'internet: http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/bolsas. La dita sol·licitud es dirigirà a la Subdirecció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR-SE JUNT AMB LA INSTÀNCIA

  Amb caràcter obligatori:

  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. Si hi manca, s'aportarà fotocòpia del DNI. (Reial Decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o, si hi manca, taxa del títol i certificat acadèmic.
  3. Fotocòpia compulsada del títol o experiència docent que acredita la formació pedagògica i didàctica que s'estableix en l'annex V d'aquesta convocatòria.
  4. Fotocòpia compulsada del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià expedit a l'empara de l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  5. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents relacionats en l'annex IV (només per a aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola).


  Apartats del barem:

  Apartat 1. Certificat on consten exercicis aprovats en l'oposició (no caldrà quan s'al·leguen exercicis de procediments selectius convocats per la Generalitat Valenciana).
  Apartat 2. Certificat de serveis en centres públics o, si hi manca, fotocòpia de la presa de possessió i cessament, on figure l'especialitat, de tots els períodes treballats acompanyats d'informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.
  Apartat 3. Fotocòpia del contracte de treball de tots els períodes treballats i informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.


  Tots els documents han de ser aportats junt amb la instància en el termini establit en aquesta convocatòria. Qualsevol documentació relativa a mèrits aportada fora de termini no serà tinguda en compte en la baremació.

  No es computarà cap mèrit que no estiga inclòs en el barem de la convocatòria. • Lloc de presentació

  Preferentment en la Subdirecció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sense perjuí del que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.