Etapa ocupació publica

Professors d'Ensenyament Secundari de l'especialitat d'Economia (borsa d'urgència).

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Correcció d'errors bases (ampliació de termini)

 • Direcció web

  http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/economia


 • Data de publicació

  05/12/2016


 • Mitjà de publicació

  Web-


 • Documentació / Informació

  Modificació de la Resolució de 16 de setembre de 2016 per la qual es convoca la borsa extraordinària del Cos d'Ensenyament Secundari, especialitat Economia. Nou termini. • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I preferentment a:


 • Informació complementària

  S'obri un nou termini de presentació de sol·licituds de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà del dia que es publique.